Regulamin Konkursu Fotograficznego

Firma Finanse & Tacho Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Umowa o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/317 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego
COVID-19 w ramach poddziałania 1.6.2 Dotacja dla innowacyjnych MŚP Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez
wprowadzenie nowych produktów / usług lub wprowadzenie nowej produkcji/ świadczenia
usług dla przedsiębiorców dotkniętych COVID – 19.

Dofinansowanie Projektu z UE: 29600,49 zł

Regulamin Konkursu Fotograficznego